« Selaa kaikkia uutisia

NOLOn julkilausuma

28.09.2015

Terveydenhuollon toimistotyö on pohjoismaisen terveydenhuollon avain menestykseen

Pohjoismaiset lääkärinsihteeriyhdistykset (NOLO) ovat sitä mieltä, että hallinnollisten tehtävien koordinointi on terveydenhuoltomme menestyksen avain.

Esitämme kolme kehittämisehdotusta, jotka mielestämme vastaisivat tulevaisuuden vaatimuksiin ja haasteisiin:

1. Yhteyksien parantaminen eri toimijoiden välillä.
2. Aikatarjonnan lisääminen potilaille. 
3. Tarpeettoman rekisteröinnin ja kirjaamisen karsiminen.

Pohjoismaiset terveydenhuoltojärjestelmät ovat merkittävien haasteiden edessä tulevina vuosina. Yhtenäinen toiveemme on ensiluokkainen terveydenhuolto, mutta taloudellisten rajoitusten vuoksi meidän täytyy hoitaa useampia potilaita samalla rahamäärällä. Tämä on valtava haaste ja edellyttää uusia työskentelytapoja.

Kaikki Pohjoismaat haluavat kehittää hoidon koordinointia tavoitellen yksilöllistä hoitoa. Tarpeettomia uusintakäyntejä ja riittämättömästä seurannasta johtuvia sairastumisia tulee välttää. Jonotusaikojen pitää olla kohtuullisia eli hoitoonpääsyn täytyy olla nopeampaa, tavoitteena on varmistaa potilaidemme ensiluokkainen kohtelu ja hoito.

Edellä mainittu päämäärä asettaa luonnollisesti haasteita terveydenhuollolle. Tässä suurimmat kohtaamamme haasteet:

• Eri toimijoiden välinen tehokas yhteistyö jälkihoitoon liittyen.

• Potilaskeskeisen hoidon toteutuminen.

• Lääkärit ja hoitajat tarvitsevat enemmän aikaa potilaan kohtaamiseen ja hoitamiseen.

• Muutokset vievät aikaa.

Me pohjoismaiset terveydenhuollon sihteerit ja NOLOn jäsenet osallistumme ajankohtaiseen keskusteluun, koska mielestämme pohjoismaisesta keskustelusta puuttuu edelleenkin toiminnan keskipiste eli terveydenhuollon toimistotyö, joka on tärkeässä asemassa tulevaisuuden haasteisiin vastattaessa. Hallinnollisten tehtävien työnjaon kehittäminen on avain parempaan yhteistyöhön. Paremmat  yhteydet eri toimijoiden välillä sekä tehokkaampi hallinto lisäävät hoitohenkilö-kunnan aikaa potilaille.

Lääkärien, hoitajien ja muun terveydenhuoltohenkilökunnan käyttämä aika tietokoneiden parissa lisääntyy. He kirjaavat ja yrittävät samalla ottaa vastaan potilaita. Kuulemme näiden ihmisten usein kritisoivan sitä, että hallinnollinen työ vie heidän aikaansa potilaan hoitoajasta. Tällainen kehitys ei ole toivottavaa. Eri ohjelmien käyttäminen on välttämätöntä, mikä edellyttää syvällisiä IT-taitoja ja ymmärrystä, mikä puolestaan edellyttää koulutusta ja jatkuvaa kehittämistä ja päivittämistä. Onko todellakin hyvä ajatus, että lääkärimme ja hoitajamme käyttävät aikansa tietokoneisiin eikä potilaisiinsa?

Tavoitteenamme on saada oikeanlaiset henkilöt tähän työhön – ja luoda sujuvat käytännöt ilman pullonkauloja.

NOLO esittää kolme ehdotusta pohjoismaisille terveysministereille:

1. Paremmat yhteydet terveydenhuollon toimijoiden välillä

Monet potilaat eivät saa välttämätöntä hoitoa ja kuntoutusta kotiuduttuaan sairaalasta. Monia aloitteita on, mutta toimintojen yhteensovittaminen on usein puutteellista. Seurauksena voi olla, että kotiutetut potilaat sairastuvat uudelleen. Heikoimmassa asemassa olevat potilaat eivät ehkä kykene vaatimaan tai ottamaan tarvittaessa yhteyttä. Meidän täytyy luoda terveydenhuoltojärjestelmä, joka huolehtii potilaasta alusta loppuun heikoimmatkin huomioiden sekä toimii ennaltaehkäisevästi yli rajojen. Tämä vaatisi järjestelmänosioiden koordinointia järjestelmän sisällä niin, että koordinointi hoidettaisiin terveydenhuollon toimistotyön puolelta, jonka työntekijät hallinnoisivat vuorovaikutuksen eri osastojen välillä ja myöskin osaltaan varmistaisivat, etteivät potilaat putoa järjestelmästä.
 
2. Enemmän aikaa potilaille

Monet lääkärit ja hoitajat käyttävät kohtuuttomasti aikaa tehtäviin, jotka eivät suoranaisesti liity hoitotoimenpiteisiin ja hoitoon. Useat pohjoismaiset tutkimukset osoittavat, että lääkärien ja hoitajien aika potilaille lisääntyisi, jos hallinnollisia tehtäviä siirtyisi pois heiltä. Hallinnollisten tehtävien määrä terveydenhuollossa on lisääntynyt, eikä kukaan ole tosissaan yrittänyt organisoida toimistotyötä. Tämä on olennainen haaste ja hyvin keskeinen ongelma. Terveydenhuollon sihteerit on koulutettu hoitamaan hallinnollisia tehtäviä ja he voivat tehdä nämä työt nopeasti ja tehokkaasti. Oikeanlainen työnjako vapauttaisi runsaasti voimavaroja hoitotyöhön. Samalla työnteko tehostuisi ja tehtävät hoidettaisiin ammattitaitoisemmin kuin nykyään.

3.  Tarpeettoman rekisteröinnin ja kirjaamisen poistaminen

Rekisteröimiset ja kirjaamiset ovat lisääntyneet räjähdysmäisesti parin viimeisen vuosikymmenen aikana. Tämä ei hämmästytä nykyaikaisessa terveydenhuollossa, mutta meidän ei pitäisi tuhlata satoja tunteja sellaisten tietojen keräämiseen, mitkä voidaan laskea ja mitata. Kirjaaminen pysyisi olennaisena osana hoitoa, toimenpiteitä ja laadun kehittämistä – mutta järkevästi toteutettuna. Väitämme, että kirjaamistyötä voi ennakoida. Hyvin suunnitellut IT-ohjelmat ovat tärkeitä rekisteröinti- j a kirjaamistyökaluja. Tällä saralla meillä on runsaasti tehtävää, mutta meillähän on osaavat IT-ammattilaiset.

Arvoisa pohjoismainen terveysministeri,

Puutteellinen koordinointi ja kankea hallinto varastavat arvokasta aikaa potilailta. Meidän täytyy keskittyä kliiniseen hallintoon ja parantaa terveydenhuollon toimistotyön koordinointia sekä yhteyksiä, samalla tarjoamme hoitohenkilökunnalle enemmän aikaa potilaan hoitamiseen. Tämä on yksinkertainen win-win-ratkaisu henkilökunnalle, potilaille ja taloudelle sekä pohjoismaisille hyvinvointiyhteiskunnille.

NOLO 2015 /
Terveydenhuollon Sihteerit ry

 

Englanninkielinen versio: nolo.club