Säännöt

 

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Terveydenhuollon Sihteerit ry ja kotikunta on Jyväskylä.

 

2. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistys toimii sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimistotyötä tekevien henkilöiden ammatillisena etujärjestönä.

Yhdistys

- tekee esityksiä jäseniään koskevien palvelusuhteen ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamisesta ja ryhtyy toimenpiteisiin jäsentensä asemaa, oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä koskevissa asioissa

- järjestää kokouksia, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia

- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

- edistää jäsentensä koulutusta ja mahdollisuuksiensa mukaan kouluttaa jäseniään

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää arpajaisia ja rahakeräyksiä ja ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

3. JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimistotyötä tekevä henkilö tai alaa opiskeleva. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Henkilö, joka eroaa palveluksesta tai jää eläkkeelle, voi edelleen kuulua yhdistykseen kannatusjäsenenä, jolloin hänellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa ja hänelle lähetetään yhdistyksen jäsenposti.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenellä, mikäli hän ei ole yhdistyksen varsinainen jäsen, on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

4. EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen kokouksella on oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen, joka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa tai jos jäsen laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.

 

5. JÄSENMAKSUT

Vuosikokous määrää varsinaisen ja kannatusjäsenen jäsenmaksun suuruuden. Kunnia- ja opiskelijajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

 

6. HALLITUS

Yhdistyksen toimielin on hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kahdeksan (8) varsinaista jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.

Puheenjohtaja valitaan kolmeksi (3) vuodeksi ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet kahdeksi (2) vuodeksi, heistä puolet (1/2) ovat vuosittain erovuorossa.

Hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut toimihenkilöt. Sihteeri ja rahastonhoitaja voivat olla hallituksen ulkopuolisia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään neljä (4) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.

 

7. HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

- hoitaa yhdistyksen omaisuutta

- päättää menoista talousarvion puitteissa

- valmistella sääntöjen määräämät vuosikokousasiat

- esittää vuosikokoukselle vuosikertomuksen, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja talousarvion

- ylläpitää jäsenrekisteriä

- kutsua koolle yhdistyksen kokoukset

- kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta.

 

8. NIMENKIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi (2) aina yhdessä.

 

9. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausunto yhdistyksen tilien hoidosta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

10. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä joko kirjallisesti viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta tai se on julkaistava vuosikokouksen määräämässä lehdessä samassa ajassa.

 

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään hallituksen määräämänä päivänä maaliskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus katsoo sen tarpeelliseksi ta kun vähintään kymmenes osa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni, äänestykseen osallistuvat vain paikalla olevat jäsenet. Päätös tulee voimaan, kun se on saanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheen-johtajan ääni, henkilövaaleissa arpa.

 

12. VUOSIKOKOUS

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat:

- tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

- tilinpäätöksen vahvistaminen

- vastuuvapauden myöntäminen

- toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

- maksettavien palkkioiden ja korvausten määrä

- jäsenmaksujen suuruus ja maksutapa

- hallituksen puheenjohtajan valinta joka 3. vuosi ja vuosittain hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle

- 1-2 tilintarkastajan ja 1-2 varatilintarkastajan valinta

- muut kokouskutsussa mainitut asiat

Vuosikokouksessa muut käsiteltäviksi tarkoitetut asiat tulee toimittaa yhdistykselle seitsemän (7) päivää ennen vuosikokousta.

 

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA PURKAMINEN

Kokouskutsussa on manittava sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta tulee voimaan kolmeneljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, varat käytetään alan koulutukseen kokouksen määräämällä tavalla.